Профил на организацијата

Општи Информации

СИВ КОНСАЛТ е консултантска куќа која се занимава со имлементација и изработка на:
1.    Системи за управување (ИСО 9001, ИСО 14001, ОХСАС 18001, ИСО 22001, ИСО 26001, ИСО 27001, ИСО 17025, ИСО 17020, ИСО 13485);
2.    Посредништво и Лобирање;
3.    Застапување на меѓународни компании во Република Македонија;
4.    Еколошки елаборати;
5.    Елаборати за безбедност и здравје при работа;
6.    Оптимизација на производство;
7.    Бизнис планови;
8.    Физибилити студии;
9.    Прирачници за управување.


СИВ КОНСАЛТ Скопје e консултантска куќа која е Акредитирана од страна на Агенција за Подршка на Претприемаштвото на Република Македонија (АППРМ) при Министерство за Економија на Република Македонија за имплементација на НАССР, ИСО 9001, ИСО 14001, ОХСАС 18001, ИСО 22001, Деловно Планирање, Стратегиско Планирање, Физибилити Студии, Прирачник за Политики и Процедури, Управување со ланец за снабдување, Логистика и Планирање, Поставеност на фабрика, Оптимизација на производство, Помош во управување на компанија.


Нашите клиенти се задоволни од нашата услуга и имаат доверба во нас.
Имајте и вие !!!